Barion Pixel
FELTÉTELEINK:
A MyOutlet kft.-nél történő vásárlásokkal kapcsolatos fontos információkat itt találja.

1. Szerződéskötés:
Az áruk internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. Az áruk a kosár használatával rendelhetők meg. A kiválasztott árut a „kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett árukat megtekintheti, módosíthatja a mennyiségüket, és törölheti őket. A vásárlás befejezésekor kattintson a „tovább a pénztárhoz” gombra; a rendelését a regisztráció, majd belépés után adhatja le. Facebook-fiókjával vagy e-mail-címével tud regisztrálni. A belépést követően válassza ki a szállítási és fizetési módot. 
A megrendelés véglegesítése előtt a „megrendelés áttekintése” gomb segítségével ellenőrizheti, hogy nincs-e hibás adat a megrendelésben, és ha van, akkor azt ki is tudja javítani. Végül a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva adhatja le a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozó megrendelését. A megrendelés beérkezését követően Ön azonnal kap egy visszaigazolást a megrendelésről, amely azonban a részünkről nem minősül a szerződés elfogadásának. A megrendelés akkor minősül elfogadottnak, ha arról e-mailben visszaigazolást küldünk, vagy ha két napon belül feladjuk az árukat.
 
2. Elállással kapcsolatos tájákoztató
Elállási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: MyOutlet kft, Pécs, Hársfa út 64/1, 7627 Magyarország, telefonszám: 06 20 217 5008 e-mail: hello@myoutlet.hu
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállásinyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra vagy a Posta számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Elállással kapcsolatos tájékoztató vége
Elállásinyilatkozat-minta
A jelen nyomtatványt csak akkor töltse ki és juttassa vissza, ha szeretne elállni a szerződéstől:
MyOutlet kft, Pécs, Hársfa út 64/1, 7627 Magyarország, telefonszám: 06 30 444 0304 e-mail: hello@myoutlet.hu
Alulírott/ak* kijelentem/kijelentjük*, hogy gyakorlom/gyakoroljuk* elállási jogomat/jogunkat*
az alábbi termék/ek* adásvételére:
az alábbi szolgáltatás* nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
szerződéskötés időpontja*/átvétel időpontja*:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt
________________________________
* Szükség szerint törlendő.
3. Az elállási jog kizárása/lejárata:
A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
4. Az áru kézhezvételét követő 30 napon belüli visszaküldéshez fűződő, önként vállalt jog:
A fentiekben hivatkozott, jogszabályokban előírt elállási jogon túlmenően önként vállalt visszaküldési garanciát biztosítunk Önnek az áruk kézhezvételét követő 90 napos időszakban. A 14 napos elállási idő leteltét követően, az átvételt követő 30 napban (amely időszak az áru kézhezvételét követő napon kezdődik) a szerződéstől úgy is elállhat, ha az árut, amelyet nem kifejezetten a fogyasztó kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen nem a fogyasztó személyére szabtak, hiánytalanul, az eredeti csomagolásában, használatlan
 vagy sértetlen állapodban visszaküldi. Elég, ha a feladás a határidőn belül történik meg.
Az árut a következő címre küldheti vissza: MyOutlet kft, Pécs, Hársfa út 64/1, 7627 Magyarország.
A szerződésben kikötött, önként vállalt visszaküldési garancia nem érinti az Ön jogszabályok alapján fennálló jogait és követeléseit, különös tekintettel a jogszabályban biztosított elállási és szavatossági jogra, amelyet Ön továbbra is gyakorolhat.
5. Szállítás:
Kizárólag Magyarország területén vállaljuk az áruk kiszállítását. A kiszállítást általában a Magyar Posta végzi. Áruinkat kizárólag kiskereskedelmi mennyiségben és kizárólag a végfelhasználók részére áll módunkban értékesíteni.
6. Szavatosság:
Abban az esetben, ha a kiszállított terméknek látható anyag- vagy gyártási hibája van, ideértve a szállítás során keletkezett sérüléseket, kérjük, hogy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölje velünk a hello@myoutlet.hu címre küldött e-mailben vagy az alábbi 16. pontban meghatározott címre küldött levélben, vagy pedig az áru átvételekor a kiszállító munkatársának. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági jogai alapján Ön választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozás számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba esetén Ön nem jogosult a szerződéstől elállni. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Az áru hibája esetén Ön – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék levásárlását kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

    Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7. Szállítási költség:
Megrendelését a MyOutlet kft, a kiválasztott futárszolgálat által meghatározott díjon kézbesíti a megrendelő számára. Az árat a megrendelő a kiválasztás során választja ki, ahol az aktuális napi fuvarszolgáltai díj is fel van tűntetve. Ez akár napi szinten eltérhet az adott fuvarozók aktuális költségei miatt.
A szállítás várható napja megrendelést követően 1-5 munkanap.
Választható szállítási lehetőségek:
  • FoxPost – díja: 1490 HUF
  • Futárszolgálat (Fuvar.hu általi kézbesítés) – díja: 1.690 HUF
  • Helyszíni átvétel Pécsett a telephelye – ingyenes
Amennyiben utánvétellel kívánod rendezni megrendelésed, úgy az utánvétel díja +490 HUF.
A szállítási költség futárral 20.000 HUF érték felett díjmentes!
8. Fizetés:
A fizetés lehetséges formái:
– PayPal
– Bankkártya – Barion rendszerén keresztül
– utánvét ( Utánvétel díja +490 HUF)
Fizetés PayPalon keresztül
Fizethet a saját PayPal-számláján keresztül. A megrendelés leadását követően oldalunk átirányítja Önt a PayPal oldalára, ahol kifizetheti a megrendelés értékét. Amint PayPal-számlánkra megérkezik az Ön által adott engedélyről az értesítés, az árukra vonatkozóan meghatározott szállítási határidőtől függően megkezdjük a kiszállítást. A szállításkor PayPal-számláját az esetleges kedvezmények, például kuponok stb., levonása után megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel. A megrendelő kérésére előállított vagy egyértelműen a megrendelő személyére szabott áruk esetében PayPal-számláját a kedvezmények, kuponok stb. levonását követően haladéktalanul megterheljük a ténylegesen kiszámlázott összeggel.
Fizetés bankkártyával
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül történnek. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatás nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.
Engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
Fizetés utánvéttel
Az áruk utánvétes fizetése esetén Ön a számlán szereplő összeget készpénzben fizeti ki a csomag átvételekor. A 2. pont szerinti elállás esetén a visszafizetés banki átutalással történik. Ehhez szükségünk van bankszámlája adataira, amelyeket fogyasztói fiókjában könnyen, biztonságosan megadhat. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaküldött áru értékének megfelelő utalványt bocsássunk ki, amennyiben többszöri emlékeztető után sem érhetők el a bankszámlája adatai.

Amennyiben utánvétellel kívánod rendezni megrendelésed, úgy az utánvétel díja +490 HUF.

9. Árak:
Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a jogszabályokban előírt áfát (bruttó árak). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy internetes áruházunk árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem vagyunk kötelesek az árut a hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben a terméket felkínálhatjuk Önnek a helyes áron, Ön pedig jogosult a fenti 2. pontban meghatározottak szerint a szerződéstől elállni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

10. A tulajdonjog fenntartása
A teljes összeg kifizetéséig az áruk a mi tulajdonunkat képezik.

11. Alternatív vitarendezés/Online vitarendezés (ODR)
Amennyiben valamely határon átnyúló, internetes vásárlásával bármilyen gond merül fel, amelyet nem tud velünk rendezni, panaszát a jóváhagyott vitarendezési testülethez az alábbi felületen keresztül küldheti el (online vitarendezés – ODR: Online Dispute Resolution): https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home2.show&lng=HU
Magyarországon ezenkívül a Budapesti Békéltető Testület jogosult határon átnyúló jogvitákban eljárni (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu). 

12. A harmadik személyek hivatkozásaival kapcsolatos felelősség kizárása
Oldalainkon vannak olyan hivatkozások, amelyek más internetes oldalakra mutatnak. Ezekre a hivatkozásokra az alábbiak vonatkoznak: Kifejezetten kijelentjük, hogy nincs semmilyen ráhatásunk a hivatkozott oldalak stílusára és tartalmára. Ezért kifejezetten elhatároljuk magunkat a harmadik személyek hivatkozott oldalainak tartalmától, és ezen tartalmakat nem ismerjük el magunkénak. A jelen nyilatkozat minden megjelenő hivatkozásra és a hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak minden tartalmára vonatkozik.

13. A szerződés nyelve/a szerződés formája/a megrendelés szövegének tárolása/irányadó jogszabályok:
A szerződés magyar nyelven jön létre. A szerződés nem minősül a felek között létrejött írásbeli szerződésnek. A megrendelés szövegét nem tároljuk, ezért azok a megrendelés teljesítését követően már nem elérhetőek. Ön azonban jogosult a megrendelés szövegét közvetlenül a megrendelés leadását követően kinyomtatni. 
14. Fényképjogok
A fényképjogok kizárólagos tulajdonosa a MyOutlet kft, Tilos az előzetes jóváhagyás nélküli felhasználás.

15. A Szolgáltató adatai:
MyOutlet kft.
Újpetre, Ady utca 47.
7766 Magyarország
Telefonszám: 06 20 217 5008
E-Mail: hello@myoutlet.hu
Ügyvezető: Erdei Heléna
Adószám: 29135266-1-02
Közösségi adószám: HU29135266